Doanh nghiệp

Thursday 17/11/2022 00:11

Vietcombank Hà Nội phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Đảng

17/11/2022 00:11
303 Lượt xem
TCCKVN Nhận thức rõ vai trò bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hà Nội đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ Vietcombank, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, người lao động ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tìm ra những nhân tố tích cực

Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, các cấp Công đoàn Vietcombank Hà Nội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ đoàn viên tạo điều kiện để nhiều đoàn viên, người lao động phấn đấu vươn lên, được kết nạp Đảng. Các Công đoàn bộ phận đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đa số cán bộ, đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ.

Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội về nguồn tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Công đoàn cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Ngân hàng Ngoại Thương. Các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: Thi đua nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động các nguồn vốn; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”của các cán bộ nữ; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là đẩy mạnh các hoạt động xã hội cộng đồng, “Triệu túi An sinh” ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai, ủng hộ áo ấm cho các điểm trường vùng cao….

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động ưu tú là nguồn để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Công đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đoàn viên, người lao động hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như vai trò của đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước. Hàng năm, mỗi Công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng cơ sở trong các đơn vị bồi dưỡng, xem xét và kết nạp ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Nhằm tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Công đoàn cơ sở Vietcombank Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, Công đoàn cơ sở tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Công đoàn bộ phận xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên; thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên chưa là đảng viên trong các Phòng giao dịch và Chi nhánh; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua do Ngân hàng Ngoại thương phát động, với những nội dung cụ thể, thiết thực. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, chủ động tham gia xây dựng và góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và các quy định của Đảng có liên quan đến tổ chức, hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên. Chủ động tham gia xây dựng cơ chế, chính sách tài chính đối với hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Bổ sung, sửa đổi chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên, mức đóng đảng phí, tỷ lệ trích nộp đảng phí lên cấp trên. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tham gia với cấp ủy cùng cấp xây dựng khung quy chế làm việc của cấp ủy với ban lãnh đạo trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm hài hòa lợi ích của đơn vị với sự phát triển của tổ chức Đảng và quyền của đảng viên.

Hai là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần dân tộc, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về chế độ, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị, kiến thức pháp luật, nâng cao bản lĩnh, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, người lao động trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội. Không ngừng nâng cao trình độ, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo; giúp đoàn viên, người lao động có việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ba là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên làm cơ sở cho công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên để tạo sức hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn.

Bốn là, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, trong đó tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; xác định nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm để tổ chức thực hiện nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên.

Năm là, nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; trong đó, các cấp công đoàn chủ động đề xuất, tham gia phối hợp để xây dựng các phong trào phù hợp vừa kết hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh, đồng thời giúp người lao động phát huy khả năng ưu điểm của mình, đặc biệt lực lượng cán bộ trẻ để tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng trở thành lực lượng Đảng viên nòng cốt trong tương lai. 

Nguyễn Ngọc Uyên - Đảng viên Chi bộ 7

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

LILAMA 10 tự tin vươn lên những tầm cao mới

Là đơn vị nòng cốt của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Công ty Cổ phần LILAMA 10 luôn được coi là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật khác cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng… Với phong cách làm việc chuyên nghiệp và năng động, tập thể LILAMA 10 đã để lại dấu ấn trên hàng trăm công trình, hạng mục công nghiệp, dân dụng quốc gia được đối tác trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Hyundai Thành Công đưa nhà máy số 2 vào hoạt động

Ngày 15/11, Tập đoàn Thành Công (TC Group) & Tập đoàn Ô tô Hyundai khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đưa tổng công suất xe Hyundai xuất xưởng đạt mức 180.000 xe/năm, phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước cũng như hướng đến thị trường khác trong khu vực.

3D Smart Solutions introduces Mastercam - CNC Software at METALEX Vietnam 2022 – Ready for the future of mechanical processing industry

During 3 days from October 6th to 8th, 2022, 3D Smart Solutions Company participated in METALEX - Vietnam’s International Exhibition on Machine Tools & Metalworking Solutions for Production Upgrade – 15th Edition.

LILAMA10: Dấu ấn trên những công trình trọng điểm của đất nước

Được biết đến là một đơn vị mạnh trong công tác chế tạo và lắp đặt các thiết bị, với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân năng động, đa ngành nghề, luôn được bổ sung những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, tập thể Công ty Cổ phần LILAMA10 đã để lại dấu ấn trên hàng trăm công trình, hạng mục công trình công nghiệp, dân dụng quan trọng của quốc gia.

CEO Trương Tấn Tòng và sự “chuyển mình” cho phần mềm CNC ở Việt Nam

Tôi gặp anh Trương Tấn Tòng - CEO Công ty TNHH 3D Smart Solutions vào một buổi chiều TP.HCM oi ả nắng. Ngoài phố, dòng người vội lướt qua hối hả. Trong gian phòng nhỏ, bên tách trà, chúng tôi ngồi bên nhau, chia sẻ câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê.
0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top