Chuyển động Cơ khí

Thursday 30/12/2021 00:12

Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng

22/12/2021 00:12
134 Lượt xem
TCCKVN Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), tạo tính lan tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững. Vì thế, những năm qua, CNHT đã được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng quan tâm, chú trọng phát triển.

Phóng viên đã phỏng vấn ông Võ Văn Nhựt, Sở Công Thương Đà Nẵng về việc chuẩn bị, xây dựng và triển khai các hoạt động, chương trình nhằm thúc đẩy CNHT địa phương phát triển.

PV: Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển CNHT bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác này như thế nào làm cơ sở pháp lý cho phát triển CNHT địa phương?

Ông Võ Văn Nhựt: Trong những năm qua, Đà Nẵng luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, chương trình phát triển CNHT. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 về phát triển CNHT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 8522/KH-UBND ngày 23/12/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển CNHT trên địa bàn thành phố. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 354/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; trong đó, nhóm lĩnh vực đặc biệt ưu tiên là đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm CNHT, sản xuất cơ khí trọng điểm.

PV: Việc triển khai các chính sách liên quan phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố cụ thể như thế nào và đã thu được những kết quả gì, thưa ông?

Ông Võ Văn Nhựt: Từ các chính sách phát triển CNHT hay chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, những năm qua thành phố đã hỗ trợ kinh phí trực tiếp hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hoặc đổi mới công nghệ; đồng thời giới thiệu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNHT đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các chương trình hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin về các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNHT đến các hiệp hội, nhà đầu tư khi có yêu cầu; kết nối doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ khóa đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo…

Cụ thể, trong năm 2020, UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho 01 đơn vị với tổng số tiền 02 tỷ đồng từ Chính sách phát triển CNHT thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016. Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp CNHT thành phố và đăng tải trên trang http://cnht.danang.gov.vn; tổ chức Hội thảo về hội nhập Hiệp định EVFTA và những chính sách công nghiệp phụ trợ, thuế, hải quan, đổi mới khoa học và công nghệ; kết nối doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ khóa đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo…

Trong năm 2020-2021, thành phố đã hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ cho 03 đơn vị với tổng kinh phí 1,93 tỷ đồng từ Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019); đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNHT đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các chương trình hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin về các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực CNHT đến các hiệp hội, nhà đầu tư.

Các hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của thành phố trong thời gian qua, nhất là việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ... đã giúp các doanh nghiệp xác định được hướng đầu tư đúng, có hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc hiện đại hóa sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường khả năng liên kết hợp tác với các doanh nghiệp lắp ráp, nhất là các doanh nghiệp FDI để từng bước tham gia vào các chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

PV: Để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực CNHT, thúc đẩy CNHT Đà Nẵng đi lên sau nhiều năm chậm phát triển, Thành phố đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp nói chung và CNHT nói riêng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn như thế nào, thưa ông?

Ông Võ Văn Nhựt: Thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thu hút dự án đầu tư trong lĩnh vực CNHT. Có thể thấy, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp nói chung và CNHT nói riêng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố được đầu tư, xây dựng tương đối đồng bộ.

Thành phố hiện có 06 khu công nghiệp, 01 khu công nghệ cao, 01 khu công nghệ thông tin tập trung có phân khu dành cho thu hút các dự án sản xuất và 01 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 2.355,52 ha. Hiện nay, Thành phố đang triển khai đầu tư xây dựng thêm 03 khu công nghiệp mới, 04 cụm công nghiệp mới. Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đều được định hướng ưu tiên và có phân khu chức năng dành cho phát triển CNHT. 

PV: CNHT được Đà Nẵng xác định là một trong 3 lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên phát triển góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh để đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn vào thành phố. Ông có thể cho biết kết quả thu hút các dự án đầu tư vào CNHT của thành phố thời gian qua?

Ông Võ Văn Nhựt: Những năm gần đây, đầu tư vào CNHT tại Đà Nẵng đã thu hút được một số dự án có quy mô lớn, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá trị tăng thêm của ngành CNHT đóng góp ngày càng cao trong giá trị tăng thêm của công nghiệp chế biến, chế tạo thành phố. Từ năm 2019 đến nay, Đà Nẵng thu hút được 07 dự án CNHT mới, với tổng vốn đăng ký là 8.111,5 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp trong các lĩnh vực CNHT tại Đà Nẵng hiện có khoảng 110 doanh nghiệp, chiếm 6,3% tổng số doanh nghiệp công nghiệp toàn thành phố, thu hút khoảng hơn 40.000 lao động làm việc. Trong đó, các doanh nghiệp CNHT ngành cơ khí chế tạo và sản xuất bao bì chiếm phần lớn; còn lại các lĩnh vực khác chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Các Sở, ban ngành của địa phương cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tích cực trong việc kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm CNHT, công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo... trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của thành phố.

PV: Nghị quyết 43/NQ-TW của Bộ Chính trị đã xác định Đà Nẵng phải là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Vậy, Đà Nẵng đã đặt ra những mục tiêu gì cho phát triển lĩnh vực CNHT?

Ông Võ Văn Nhựt: Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, doanh nghiệp CNHT tăng về số lượng và năng lực, có khả năng tạo ra các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, tập trung vào các sản phẩm CNHT như: Linh kiện, phụ tùng, vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản phẩm CNHT của các ngành công nghiệp ưu tiên; thu hút được một số công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng để dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, sử dụng sản phẩm trung gian, tác động lan tỏa phát triển CNHT.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có trên 150 doanh nghiệp CNHT; trong đó, có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị CNHT chiếm khoảng 30% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút ít nhất 1 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

PV: Ông cho biết các giải pháp phát triển ngành CNHT Đà Nẵng trong thời gian tới?

Ông Võ Văn Nhựt: Để ngành CNHT trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng và bền vững cần có những giải pháp cụ thể, trong đó có những cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, chính sách thuế, phát triển nguồn nhân lực…; đồng thời triển khai việc thành lập Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng (miền Trung) tại Đà Nẵng theo nội dung Chính phủ đã giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển các lĩnh vực CNHT phù hợp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp của thành phố với trọng tâm là các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin.

Trân trọng cám ơn ông!

Diệu Linh

Có thể bạn quan tâm

PGS,TS.Trần Đức Quý: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ

Được ví như xương sống của nền kinh tế, công nghiệp chế biến, chế tạo là nền tảng và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vấn đề nhân lực phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ trở nên thiết yếu và cần thiết hơn bao giờ hết. Tạp chí Cơ khí Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS,TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xung quanh nội dung trên.

Liên kết tham gia chuỗi sản xuất phát triển ngành Cơ khí

Tỉnh Quảng Nam sẽ nỗ lực thiết lập quan hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Cơ khí, ôtô trên địa bàn cùng tham gia vào chuỗi sản xuất. Trong đó, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) là đơn vị tiên phong, quy mô lớn nhất cả nước trong phát triển ngành công nghiệp ôtô, từng bước chuyển thành ngành Công nghiệp cơ khí đa dụng tại Chu Lai, Quảng Nam.

Thu hút đầu tư nước ngoài: chìa khóa phát triển Công nghiệp hỗ trợ

Thưc hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng với phương án “3 tại chỗ”

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch bệnh, một số địa phương vẫn có chỉ số IIP tăng nhờ việc thực hiện phương án “3 tại chỗ”, quyết tâm không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại một số Khu công nghiệp.

Tương lai thị trường ô tô Đông Nam Á: Xe điện chiếm ưu thế

Trong bối cảnh tiêu thụ ô tô tăng mạnh gây ô nhiễm không khí trầm trọng, xe điện (EV) là một lựa chọn tốt hơn để cân bằng giữa sự tiện nghi cho tầng lớp trung lưu đang tăng lên và mục tiêu bảo vệ môi trường tại Đông Nam Á.
0904177637
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top